Pivska planina

Pivska površ je visoka krečnjačka visoravan u slivu Pive, između planina Durmitor, Maglić, Lebršnik, Golija i Vojnik. Plato je dugačak 55 km, dugačak 30 km sa prosečnom nadmorskom visinom od 1.200 m i najvišom od 2159. Tok Komarnica-Piva deli površ na dva dela: zapadnu Pivsku Župu i istočnu Pivsku planinu. Oblast se odlikuje mnogim krečnjačkim karakteristikama, kao što su vrtače, jame i uvale i izuzetno je retko naseljena (oko 20 manjih naselja u Pivskoj Župi i 15 na Pivskoj planini). Ovde je razvijeno stočarstvo, a posebno gajenje ovaca.