TARA RAFTING

Tara - 1 spust - cena 35 eur (uključujući taksu od 5 eur)

Tara rafting - 2 dana

Tara - ceo tok - rafting 3 dana

Kanjon Nevidio + rafting Tarom - 2 dana